Månedens gjenstand: Arven etter Nummedal

Månedens gjenstand

Anders Nummedal (1867 – 1944) var utdannet geolog og jobbet som lektor i Kristiansund. Mens han undersøkte fortidens strandlinjer la han merke til gjenstander av flint. Nummedal, med hjelp av arkeologen Karl Rygh i Trondheim, knyttet gjenstandene til forhistorisk menneskelig bosetning. Han fortsatte med systematiske registreringer i forhold til havets tidligere strandlinjer. Dette resulterte i påvisningen av Fosnakulturen.

Nummedal mente videre at dette prinsippet også kunne gjelde i Nord-Norge. I 1925 ankom han Finnmark og gjorde sine første undersøkelser i Langfjorden. Her påviste Nummedal de første offisielle sporene etter Finnmarks steinalder. Han beveget seg videre inn i Altafjorden og gjorde utgravinger på Elvebakken, Stenseng, Tollevika, Bossekop og Hjemmeluft. Han påviste forhistoriske lokaliteter på alle disse stedene og la med det grunnlaget for Komsakulturen. Påvisningen av steinalderen så langt nord fikk internasjonal oppmerksomhet og Nummedal ble en sentral skikkelse i det arkeologiske fagmiljøet.

Både Fosnakulturen og Komsakulturen var etablerte fagtermer langt inn på 1990tallet. Selv om mange av hans teorier er endret i dag står han fremdeles igjen som en av de viktigste bidragsyterne til norsk arkeologi.

Disse gjenstandene er bare et lite utdrag av alle de fantastiske funn Nummedal gjorde. De har sitt faste tilholdssted ved Kulturhistorisk Museums Oldsakssamling i Oslo, men er på utlån til oss her i Alta.

 

1)    Grovt tilhugget spydspiss av flint. Funnet i Hjemmeluft

2)    Grovt tilhugget skifermeisel. Funnet i Langfjorden

3)    Hulmeisel av skifer. Funnet på Elvebakken

4)    Retusjerte avslag. Pilspisser? Funnet i Tollevika


Skrevet av Rune Normann, arkeolog