Ansatte

Administrasjon og drift

 • Jan S. Dølør

  Direktør

  Jan er direktør på museet og har det overordnede faglige og administrative ansvaret. Han jobber med strategi, planlegging, økonomistyring og kvalitetssikring.

 • Max Saltykov

  Økonomiansvarlig

  Max er økonomiansvarlig, og har ansvar for regnskapsarbeidet, budsjettering og vår løpende økonomikontroll.

 • Kristin I. Nilsen Harila

  Personal- og administrasjonsmedarbeider

  Kristin jobber med administrative oppgaver.

 • Merete Ødegaard

  Konservator NMF

  Merete er sosialantropolog og arbeider innenfor feltet Altas nyere historie. Hennes spesialområde er Altaelva og laksefiske/sportsfiske. Hun har også oppgaver innenfor samlingsforvaltning og utstillingsarbeid.

 • Jan Roger Eriksen

  Driftsleder/utstillings-drifts tekniker.

  Jan Roger er ansvarlig for drift og vedlikehold av museets arealer: bygg, utstillinger, park og kulturminneområder.

 • Sascha Kuhnert

  Vaktmester

  Sascha arbeider med drift og vedlikehold av museets arealer: bygg, utstillinger, park og kulturminneområder.

 • Meena Klaybut

  Renholder

  Meena har ansvar for daglig renhold på museet og i utstillingene.

 • Prathueang (Tick) Padthesang

  Renholder

  Tic har ansvar for daglig renhold på museet og i utstillingene.

Seksjon for marked og publikumsservice

 • Anita Tapio

  Seksjonsleder for marked- og publikumsavdelingen

  Anita er seksjonsleder og markedsansvarlig. Hun tar seg av reiselivsdelen av virksomheten, samt overordnet drift av resepsjon, butikk og kafé. Ansvar for ansettelser av sommerpersonell og helgevakter.

 • Linn Johansen

  Resepsjonsansvarlig

  Linn har ansvar for daglig drift av resepsjon, bestillinger og kundehenvendelser. Linn jobber mye med arrangementer og er involvert i de fleste oppgaver som Markeds- og publikumsavdelingen har ansvar for.

 • Hilde K. Olsen

  Butikk- og kafeansvarlig

  Hilde har som hovedoppgave å ta godt vare på museets gjester, samt daglig drift av museumsbutikk og kafe. Hun håndterer også en del av seksjonens økonomioppgaver.

Seksjon for bergkunst og verdensarv

 • Evelyn Johnsen

  Seksjonsleder

  Evelyn er seksjonsleder for seksjonen som har ansvaret for arbeidet med verdensarvene (Bergkunsten i Alta og Struves meridianbue). Hun er utdannet arkeolog, og har erfaring fra både offentlig forvaltning og museumsdrift.

 • Karin Tansem

  Førstekonservator NMF

  Karin har en doktorgrad i arkeologi, og avhandlingen har tittelen «Helleristningene i Alta: Estetikken, geologien og figurene». Hun jobber med kartlegging og dokumentasjon av helleristningene, med bevaring og forvaltning, og har også oppgaver knyttet til formidling av og forskning på bergkunsten og forhistorien i Alta.

 • Heidi Johansen

  Konservator

  Heidi jobber med forvaltnings- og formidlingsoppgaver knyttet til verdensarven, som ulike sikrings- og tilretteleggingsprosjekt, informasjonsarbeid, bergkunstarkivet, guidehefter og audioguide. Hun er forfatter av boka "Verdensarven Bergkunsten i Alta" som ble utgitt på norsk i 2022, og på engelsk, fransk og tysk i 2023.

 • Mari Sofie Strifeldt Arntzen

  Konservator

  Mari jobber med formidling- og forvaltningsoppgaver knyttet til bergkunsten i Alta, som publikumsarrangementer, undervisning, skilting og utstillinger.
  De senere årene har hun fordypet seg innenfor fotografering. Hun har også ledet arbeidet med ny permanent bergkunstutstilling som åpnet i 2018.

 • Rune Normann

  Konservator

  Rune jobber med forvaltnings- og formidlingsoppgaver. Hovedsakelig arbeider han med dokumentasjon av bergkunsten, museets utstillinger og bergkunstarkivet. Han leder også komiteen for midlertidige utstillinger, og er museets verneombud.

 • Gerd Johanne Valen

  Konservator

  Gerd er konservator og tidligere verdensarvkoordinator for Struves Meridianbue. Hun har lang erfaring med prosjektledelse og forvaltning, og jobber også med utstillingsproduksjon.

 • Eirik Haug Røe

  Føstekonservator NMF

  Som verdensarvkoordinator arbeider Eirik Haug Røe for at verdiene i og rundt verdensarven ivaretas. Han arbeider med forvaltnings- og tiltaksplaner, koordinering, oppgaver knyttet til forvaltning, formidling og dokumentasjon av verdensarvene, samarbeid mellom aktørene og befaringer. Verdensarvkoordinator er sekretær for Forvaltningsgruppen for bergkunsten i Alta og verdensarvrådet. Han er utdannet arkeolog fra UiO og har en Ph.d. fra Universitetet i Groningen.

 • Geir Ivar Johansen

  Verdensarvkoordinator Struves Meridianbue

  Som verdensarvkoordinator er Geir Ivar Johansen stedlig representant for arbeidet med verdensarven Struves meridianbue og arbeider for at verdiene i og rundt verdensarven ivaretas. Han arbeider med forvaltnings- og tiltaksplaner, ulike forvaltningsoppgaver, koordinering, rapportering, samarbeid mellom aktørene og vertskommunene og befaringer. Verdensarvkoordinator er sekretær for Faglig Råd og verdensarvrådet. Geir Ivar Johansen har mastergrad i Statsvitenskap fra UIT. I sin mastergrad arbeidet han med internasjonal rett, spesielt i forhold til Norge-Russland da han i sin mastergrad skrev om Russlands maritime grenser. Han har i tillegg praktisk pedagogisk utdanning, enkeltemner innen økonomi og språk og årsstudium i matematikk.

Seksjon for samtid og historisk tid

 • Elin Johansen

  Seksjonsleder SOHT

  Elin er seksjonsleder for seksjon for samtid og historisk tid og er faglig ansvarlig for forskning, formidling, utstillingsproduksjon, og forvalting av Alta Museum sin samling og kulturhistoriske bygg, samt kulturminnevern. Hun er utdannet medieviter med historie, kunsthistorie og kulturformidling i fagkretsen og har erfaring fra formidling, kommunikasjonsarbeid og høyere utdanning.

 • Eva Dagny Johansen

  Førstekonservator NMF

  Eva Dagny er sosialantropolog og har en ph.d-grad innen museologi. Hun er førstekonservator og prosjektleder for "Dutkan Davvin - Forskning i nord", som er et samarbeidsprosjekt for å styrke forskningen ved museene i Troms og Finnmark. Tittelen på hennes doktorgradsavhandling er «Samisk kulturarv tilbakeføres – innvirkninger på lokalmuseum og samfunn i Altafjorden, Sapmi».

 • Maria Øien

  Førstekonservator NMF

  Maria er sosialantropolog med en PhD på australsk urbefolkningskunst. Hun arbeider med formidling, utstillingsproduksjon, DKS og samlingsforvalting, samt ulike forskningsprosjekter.

 • Ann-Silje Ingebrigtsen

  Konservator

  Ann-Silje er kunsthistoriker av bakgrunn. Hun jobber med registrering av samlingen, samlingsforvaltning og utstillingsproduksjon. Hun kan også formidle på norsk tegnspråk.

 • Lena Karlstrøm

  Konservator

  Lena er historiker og arbeider med samlingsforvaltning, i tillegg til formidling og utstillingsproduksjon. Hun har ansvar for museets samlinger av gjenstander, foto, kulturhistoriske arkiv og bygninger. Kontakt henne gjerne angående alle spørsmål om museumssamlingen.

 • Kristin Nicolaysen

  Museumslektor

  Kristin Nicolaysen er visuell antropolog og arbeider med produksjon av våre nye basisutstillinger, samt med formidling knyttet til ulike DKS prosjekter.

 • Daria Polishchuk

  Konservator

  Daria har bakgrunn i visuell antropologi og kulturprosjektledelse. Hun jobber med produksjon av nye basisutstillinger, DKS Altasaken, samt ulike prosjekter.