Ansatte

Administrasjon og drift

 • Jan S. Dølør

  Direktør

  Jan er direktør på museet og har det overordnede faglige og administrative ansvaret. Han jobber med strategi, planlegging, økonomistyring og kvalitetssikring.

 • Max Saltykov

  Økonomiansvarlig

  Max er økonomiansvarlig, og har ansvar for regnskapsarbeidet, budsjettering og vår løpende økonomikontroll.

 • Kristin I. Nilsen Harila

  Personal- og administrasjonsmedarbeider

  Kristin jobber med administrative oppgaver.

 • Merete Ødegaard

  Konservator NMF

  Merete er sosialantropolog og arbeider innenfor feltet Altas nyere historie. Hennes spesialområde er Altaelva og laksefiske/sportsfiske. Hun har også oppgaver innenfor samlingsforvaltning og utstillingsarbeid.

 • Jan Roger Eriksen

  Driftsleder/utstillings-drifts tekniker.

  Jan Roger er ansvarlig for drift og vedlikehold av museets arealer: bygg, utstillinger, park og kulturminneområder.

 • Sascha Kuhnert

  Vaktmester

  Sascha arbeider med drift og vedlikehold av museets arealer: bygg, utstillinger, park og kulturminneområder.

 • Meena Klaybut

  Renholder

  Meena har ansvar for daglig renhold på museet og i utstillingene.

 • Prathueang (Tick) Padthesang

  Renholder

  Tic har ansvar for daglig renhold på museet og i utstillingene.

Seksjon for marked og publikumsservice

 • Anita Tapio

  Seksjonsleder for marked- og publikumsavdelingen

  Anita er seksjonsleder og markedsansvarlig. Hun tar seg av reiselivsdelen av virksomheten, samt overordnet drift av resepsjon, butikk og kafé. Ansvar for ansettelser av sommerpersonell og helgevakter.

 • Linn Johansen

  Resepsjonsansvarlig

  Linn har ansvar for daglig drift av resepsjon, bestillinger og kundehenvendelser. Linn jobber mye med arrangementer og er involvert i de fleste oppgaver som Markeds- og publikumsavdelingen har ansvar for.

 • Hilde K. Olsen

  Butikk- og kafeansvarlig

  Hilde har som hovedoppgave å ta godt vare på museets gjester, samt daglig drift av museumsbutikk og kafe. Hun håndterer også en del av seksjonens økonomioppgaver.

Seksjon for bergkunst og verdensarv

 • Evelyn Johnsen

  Seksjonsleder

  Evelyn er seksjonsleder for seksjonen som har ansvaret for arbeidet med verdensarvene (Bergkunsten i Alta og Struves meridianbue). Hun er utdannet arkeolog, og har erfaring fra både offentlig forvaltning og museumsdrift.

 • Karin Tansem

  Ph.d. stipendiat

  Karin har ph.d-grad i arkeologi, avhandlingen har tittelen «Helleristningene i Alta: Estetikken, geologien og figurene». Hun jobber med oppgaver knyttet til dokumentasjon, formidling og forvaltning av bergkunsten og forhistorien i Alta.

 • Heidi Johansen

  Konservator

  Heidi har de senere år vært ansvarlig for ulike formidlings-/informasjonsprosjekter knyttet til verdensarven i Alta, som audioguide, guidehefte og skilting, og har også deltatt i arbeidet med ny permanent bergkunstutstilling som åpnet i 2018.

 • Mari Sofie Strifeldt Arntzen

  Konservator

  Mari jobber med formidling- og forvaltningsoppgaver knyttet til bergkunsten i Alta, som publikumsarrangementer, undervisning, skilting og utstillinger.
  De senere årene har hun fordypet seg innenfor fotografering. Hun har også ledet arbeidet med ny permanent bergkunstutstilling som åpnet i 2018.

 • Rune Normann

  Konservator

  Rune jobber med forvaltnings- og formidlingsoppgaver. Hovedsakelig arbeider han med dokumentasjon av bergkunsten, museets utstillinger og bergkunstarkivet. Han leder også komiteen for midlertidige utstillinger, og er museets verneombud.

 • Gerd Johanne Valen

  Konservator

  Gerd er konservator og tidligere verdensarvkoordinator for Struves Meridianbue. Hun har lang erfaring med prosjektledelse og forvaltning, og jobber også med utstillingsproduksjon.

 • Eirik Haug Røe

  Konservator

  Som verdensarvkoordinator arbeider Eirik Haug Røe for at verdiene i og rundt verdensarven ivaretas. Han arbeider med forvaltnings- og tiltaksplaner, koordinering, oppgaver knyttet til forvaltning, formidling og dokumentasjon av verdensarvene, samarbeid mellom aktørene og befaringer. Verdensarvkoordinator er sekretær for Forvaltningsgruppen for bergkunsten i Alta og verdensarvrådet. Han er utdannet arkeolog fra UiO og har en Ph.d. fra Universitetet i Groningen.

 • Geir Ivar Johansen

  Verdensarvkoordinator Struves Meridianbue

  Som verdensarvkoordinator er Geir Ivar Johansen stedlig representant for arbeidet med verdensarven Struves meridianbue og arbeider for at verdiene i og rundt verdensarven ivaretas. Han arbeider med forvaltnings- og tiltaksplaner, ulike forvaltningsoppgaver, koordinering, rapportering, samarbeid mellom aktørene og vertskommunene og befaringer. Verdensarvkoordinator er sekretær for Faglig Råd og verdensarvrådet. Geir Ivar Johansen har mastergrad i Statsvitenskap fra UIT. I sin mastergrad arbeidet han med internasjonal rett, spesielt i forhold til Norge-Russland da han i sin mastergrad skrev om Russlands maritime grenser. Han har i tillegg praktisk pedagogisk utdanning, enkeltemner innen økonomi og språk og årsstudium i matematikk.

Seksjon for samtid og historisk tid

 • Elin Johansen

  Seksjonsleder SOHT

  Seksjonsleder for samtid og historisk tid

 • Eva Dagny Johansen

  Prosjektleder Dutkan Davvin

  Eva er sosialantropolog og har en ph.d-grad innen museologi. Hun er prosjektleder for "Dutkan Davvin - Forskning i nord", som er et samarbeidsprosjekt for å styrke forskningen ved museene i Troms og Finnmark. Tittelen på hennes doktorgradsavhandling er «Samisk kulturarv tilbakeføres – innvirkninger på lokalmuseum og samfunn i Altafjorden, Sapmi».

 • Maria Øien

  Førstekonservator NMF

  Maria er sosialantropolog med en PhD på australsk urbefolkningskunst. Hun arbeider med formidling, utstillingsproduksjon, DKS og samlingsforvalting, samt ulike forskningsprosjekter.

 • Ann-Silje Ingebrigtsen

  Konservator

  Ann-Silje er kunsthistoriker av bakgrunn. Hun jobber med registrering av samlingen, samlingsforvaltning og utstillingsproduksjon. Hun kan også formidle på norsk tegnspråk.

 • Lena Karlstrøm

  Konservator

  Lena er historiker og arbeider med samlingsforvaltning, i tillegg til formidling og utstillingsproduksjon. Hun har ansvar for museets samlinger av gjenstander, foto, kulturhistoriske arkiv og bygninger. Kontakt henne gjerne angående alle spørsmål om museumssamlingen.

 • Kristin Nicolaysen

  Museumslektor

  Kristin Nicolaysen er visuell antropolog og arbeider med produksjon av våre nye basisutstillinger, samt med formidling knyttet til ulike DKS prosjekter.

 • Daria Polishchuk

  Konservator

  Daria har bakgrunn i visuell antropologi og kulturprosjektledelse. Hun jobber med produksjon av nye basisutstillinger, DKS Altasaken, samt ulike prosjekter.