Seksjon for bergkunst og verdensarv

Seksjon for bergkunst og verdensarv

 • Martin Kristoffer Hykkerud

  Seksjonsleder

  Martin er administrativt og faglig ansvarlig for seksjonens ansvarsområder. Utfyller sammen med direktør verdensarvkoordinatoppgavene. Han er også prosjektleder for Kåfjordprosjektet, som omhandler sikring og bevaring av bergkunst.

 • Karin Tansem

  Ph.d. stipendiat

  Karin er i gang med ph.d.-prosjektet «Bergkunst, geologi og estetikk», ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved UiT. For øvrig jobber hun med oppgaver er knyttet til dokumentasjon, formidling og forvaltning av bergkunsten og forhistorien i Alta.

 • Heidi Johansen

  Konservator

  Heidi har de senere år vært ansvarlig for ulike formidlings-/informasjonsprosjekter knyttet til verdensarven i Alta, som audioguide, guidehefte og skilting, og deltar også i arbeidet med ny bergkunstutstilling.

 • Mari Sofie Strifeldt Arntzen

  Konservator

  Mari jobber med formidling og forvaltningsoppgaver knyttet til bergkunsten i Alta.

 • Lars Julsrud

  Arkeolog

  Lars er prosjektleder for Bergkunstarkivet, han jobber også med digital dokumentering, inkludert geodata/GIS og oppfølging av bergkunsten i Askeladden. Lars sto for mye av arbeidet med å forfatte gjeldende forvaltningsplan for bergkunsten og leder i 2018 også et prosjekt om buffersoner for verdensarven Bergkunsten i Alta.

 • Rune Normann

  Konservator

  Rune jobber med forvaltnings- og formidlingsoppgaver. Hovedsakelig arbeider han med dokumentasjon av bergkunsten, museets utstillinger og bergkunstarkiv. Han leder også komiteen for midlertidige utstillinger.

 • Ingvild Skau Mjelde

  Arkeolog

  Ingvild er seksjonens siste tilskudd, og jobber med arkiv, skjøtsel og andre forvaltningsoppgaver.