I bagasjen – historier vi deler

Bakenfor de store historiefortellingene skjules mange personlige erfaringer av både hverdagslig og dramatisk karakter. I bagasjen – historier vi deler er et tilbud hvor museer, videregående elever og deres lærere i historie og norsk samarbeider, om å løfte frem lokalbefolkningens fortellinger. Eleven skal selv utføre museumsarbeid gjennom å samle inn og formidle utvalgte historier og gjenstander fra sine informanter.

Forside Erindringer III (2018) Foto: Ragnhildur Asvaldsdottir

«Jeg synes det har vært spennende, lærerikt og ikke minst sjokkerende, å høre bestemor fortelle om krigen.» Sagt av en elev fra tidligere prosjekt.

Hva kan en gjenstand som overlevde krigen fortelle oss om historien? Det er fremdeles gjenlevende i Finnmark og i Norge som opplevde krigen på kroppen. De bærer på historier vi ved museene anser som verdifulle å dokumentere. Deres opplevelser og fortellinger skaper også forbindelse til verden i dag, der det til enhver tid er noen på flukt. For noen blir Finnmark deres nye hjemsted.

I dette prosjektet samarbeider museer, videregående skole og en «skriveinspirator» om å løfte frem lokalbefolkningens fortellinger. Ved hjelp av intervju, dialog og det skrevne ord, samler elevene inn og formidler utvalgte historier. Som inngang til fortellingene spør eleven seg frem til en gjenstand som overlevde krigen og som den eldre, eller flyktningen av i dag, har et forhold til. Gjenstanden hjelper både fortelleren og eleven med å avgrense historien, samt med å fortelle om minner og erfaringer det kan være vanskelig å sette ord på. 

De nære fortellingene kan være en viktig kilde til å forstå, skape innsikt og nysgjerrighet om både fortid og nåtid. Det gir rom for å forstå trekk ved nasjonal og global historie. Videre inspirerer prosjektet til skriveglede og til å formidle historie gjennom tekst. 

Bakside Erindringer III (2018) Foto: Ragnhildur Asvaldsdottir

Varighet: Første møte, Historie (2 – 3 timer) Museumsformidler presenterer prosjektet og kort historisk kontekst, gjennomgår enkle intervjuteknikker, samt praksis knyttet til forvaltning av gjenstander og formidling av historie. For å inspirere elevene før deres innsamlingsarbeid får de møte en eldre finnmarking og en person med flyktningbakgrunn, som deler sine historier. 

I to uker: Eleven finner informant, gjenstand, gjør intervju og starter skriveprosess. 

Andre møte, Norsk (halv dag). Møte med forfatter som inspirere elevene til å løfte den påbegynte teksten. Tekstene kan ha ulik sjanger beroende på den enkelte elev sin stemme og grunnfortellinga de har samlet inn. Elevene bruker ca. ei uke på å ferdigstille teksten under videre veiledning av lærer. Tekstene leveres så til museumsmedarbeider, som arbeider videre mot lansering. 

Avslutning og mål: Elevene lager en tekst innenfor en viss lengde, som er egnet til å presenteres i bok, på nett eller i utstilling der også gjenstandene kan tas i bruk dersom avtalt. Ved Alta Museum har vi god erfaring med at tekstene og bilder av gjenstandene trykkes i bok. Bøkene gir et mangfoldig bilde av kunnskap og erfaringer og har blitt varmt tatt imot av publikum. Markering og boklansering av det avsluttede arbeidet. Under presenteres to bøker som har vær produsert ved tidligere utførelse av dette tilbudet. 

Målgruppe: Vgs. 3 trinn, historie og norsk.  

Lenke til DKS Finnmark: http://dksfinnmark.no/index.ph...

Erindringer og Erindringer II: Unike historier fra vår nære fortid  

Mer enn hundre personlige historier fra Finnmark og Nord Troms er presentert i disse bøkene, sluttproduktet av tidligere gjennomføringer av vårt DKS tilbud, da det het "Mangfold - små og store fortellinger." Gjennom et spennende samarbeid mellom Alta Museum og Alta videregående skole har elever samlet fortellinger knyttet til gjenstander som har overlevd krigen og som har vært verdifulle for slektninger og bekjente. Historier som både berørte og sjokkerte elevene og som gir leseren et rikt innblikk og forståelse av hva som skjedde her nord under krigen, evakueringa og gjenreisningen. Bøkene kan kjøpes ved Alta Museum. Her presenteres forordet til begge bøkene for å gi en utvidet forståelse av innholdet i bøkene, samt dele vår arbeidsprosess og introdusere de som var involverte i innsamling av historiene:

Forside Erindringer I (2012) Foto: Ragnhildur Asvaldsdottir.

Forord Erindringer I

«I denne katalogen finner du fortellinger om og fotografier av gjenstander. Fortellingene er skrevet av ungdom i Finnmark og gjenstandene tilhører familie, venner eller naboer. Katalogen viser et utvalg av fortellinger og gjenstander som elever arbeidet med i prosjektet Mangfold – små og store fortellinger. Prosjektet var en del av historiefaget på 3. året på Alta videregående skole, skoleåret 2011/2012, og er et samarbeid mellom Alta Museum og Alta videregående skole. Det er støttet av ABM-utvikling/Norsk kulturråd og er et tilbud i Den kulturelle skolesekken. Alle 88 elevarbeider med fortellinger og gjenstander skulle gjerne vært presentert i katalogen, men et utvalg på 25 er gjort av praktiske hensyn. 

I museets arbeid med Den kulturelle skolesekken legger vi vekt på å bidra til å realisere skolens læringsmål. Prosjektet er en del av temaet Etterkrigstid og sosialdemokratisk orden i Norge, og fokuset på lokale fortellinger har gitt elevene innsyn i en historie som ikke er dekket av pensumboka Portal. Dette gir et mer nyansert bilde av den generelle oppfatningen av en tidsepoke der nasjoners kamper fikk store konsekvenser for lokalbefolkningen i vårt område. Gjennom fokus på gjenstander som hverdagslivets kulturminner synliggjøres at det ikke bare er museene som bevarer gjenstander, også familier tar vare på egne historier gjennom gjenstander og fortellinger om dem. I arbeidet med gjenstander som folk tar vare på, har vi fått komme hjem til mange av elevenes familier. Det var hjemme hos Aud Olafsen i Øksfjord vi fikk øye på kakefatet som ga forsiden og tittelen til denne katalogen. Kakefatet sto i glasskapet i stua hennes, midt på fatet står det skrevet Erindring i gullbokstaver. Fatet er godt brukt, på noen steder er gullbokstavene nesten slitt bort. Mange av gjenstandene i denne katalogen viser til fortellinger som knytter mennesker sammen, og måten erindringsfatet knytter selve gjenstanden til møter og måltid, og til samtaler og fellesskap, synes vi ble samlende for de gjenstander som elevene har dokumentert, og som denne katalogen viser et utvalg av. Dette er private gjenstander som også kan vise seg å være viktige innenfor et større fellesskap, som hverdagslivets kulturminner. 

Katalogen avsluttes med historikeren Arvid Pettersons refleksjoner om sitt mangeårige arbeid med gjenstander, samlinger og historie. Ansvarlige lærere for årets prosjekt: Mette Harr Meedby, Svein H. Stamnes og Åge Magnor Grønhaug. Fotograf: Ragnhildur Asvaldsdottir.

Takk til alle som har tatt godt imot oss, gitt av sin tid og vært til hjelp i arbeidet med katalogen.» 

Eva Johansen, museumspedagog ved Alta Museum.

Forsiden av Erindringer II (2016). Foto: Ragnhildur Asvaldsdottir.

Forord Erindringer II

«Hvordan er følelsen av at landet ditt er tatt? Hjemplassen din blir endret, det kommer nye regler. Mennesker du kjenner blir drept, du blir tvangs-evakuert fra barndomshjemmet ditt, og du ser det bli brent ned, alt du eier blir borte. Du har ingenting annet enn din egen familie. Du vet ikke om du kommer tilbake, ikke engang om du vil oppleve neste dag.»

Michael Hoel Johansen

«Elever fra Alta videregående skole deltok skoleåret 2014/2015 i museumsprosjektet Mangfold – små og store fortellinger. Temaet var tvangsevakueringa og brenninga av Finnmark og hvordan det fremdeles er synlig eller merkbart i hverdagen i lokalsamfunnet. Elevene har intervjuet slektninger, venner eller bekjente og dokumentert gjenstander som har overlevd krigen. Mange fikk historien overraskende nært og opplever at det berører dem langt mer enn den begrensede informasjonen de finner i historiefagets pensumslitteratur.

På omslaget ser vi en gárri, ei suppeskål, som oldefaren til Ole Nicklas Mienna Guttorm forunderlig nok fant igjen, da de for lengst hadde trodd den var tapt. Baksiden av omslaget viser en av de viktige gjenstandene man trengte da man kom tilbake og skulle bygge seg et hjem, høvelen. Denne tilhørte oldefaren til Vebjørn Mikkelsens og ble godt bevart i en bunkers på Lampemyra. I boka vil dere finne fortellingene om dem og mange flere.

Vi vil si hjertelig takk til alle som har delt sine historier og som har latt oss fotografere betydningsfulle gjenstander. Gjenstander som har overlevd i både bekkefar, fraukjellere, nedgravd på jorder, oppbevart i bunkerser, i en forsvunnet pulk, i sprekker i berget og andre steder man i travelhet kunne komme på som trygge skjulesteder. Skjulesteder man håpet var gode nok til at hverken tyskere eller andre skulle finne dem, før en selv vendte tilbake. 

Dette samarbeidsprosjektet mellom museum og skole er et tilbud til videregående skole, og en del av Den kulturelle skolesekken. Det har vært initiert og ledet av museumslektor Eva Dagny Johansen ved Alta Museum, ansvarlige lærere har vært historielærerne Mette Harr Meedby, Svein H. Stamnes og Åge Magnor Grønhaug. Fotograf har vært Ragnhildur Asvaldsdottir. Etterord ved konservatorene Nina P. Mølmann og Heidi Stenvold ved Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord – Troms. Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd.

Selv har jeg hatt gleden av å arbeide med tekstene og være redaktør. Jeg vil takke alle for godt samarbeid og hjelpsomhet i arbeidet med boka.»

Kristin Nicolaysen, museumslektor ved Alta Museum.