Forskning

Forskning og formidling henger tett sammen i Alta Museums kunnskapsproduksjon. Museet skal formidle forskningsbasert kunnskap gjennom metoder som bidrar til gjennomsiktighet og forståelse. Forskning er det som levendegjør samlingen vår ved å sette gjenstandene og kunnskap inn i en vitenskapelig kontekst fra et kultur- eller kunsthistorisk perspektiv.

Foto: Ann-Silje Ingebrigtsen/Alta museum

Hovedmål i planperioden (2016-2020)

Gjennom forskningsbasert kunnskapsutvikling, innsamling og formidling, og gjennom utprøving av nye formidlings- og samarbeidsmetoder i ny basisutstilling, vil vi øke kunnskapen om verdensarven og Altas kultur- og naturhistorie.

  • Museet skal formidle forskningsbasert kunnskap gjennom metoder som bidrar til gjennomsiktighet og forståelse.
  • Alle våre besøkende skal oppleve at museet og den kunnskap vi forvalter er tilgjengelig for hver enkelt.
  • Alle ansatte skal være oppdatert på formidlingsfeltet innenfor sine fagområder og bidra til videreutvikling av museet som aktiv og relevant samfunnsinstitusjon.

Museet vil følge etiske forventninger om åpenhet og sosial inkludering. Medvirkning og respekt for andres kunnskap og rom for det selvopplevde perspektivet er viktig.

Alta Museum deltar i følgende museumsnettverk:

Bergkunstnettverket

Nettverkets formål er å samle bergkunstmiljøet på tvers av sektorene og departementstilhørighet, og gjennom prosjekter og annet samarbeid, skape ny kunnskap om bergkunst. Samt legge til retter for at bergkunst kan være en kilde til opplevelse i aktiviteter som kombinerer bevaring, forskning og formidling.

Minoriteter og kulturelt mangfold

Nettverket har til formål å styrke arbeidet med minoriteter og kulturelt mangfold i det norske museumslandskapet, gjennom å skape møteplasser, utveksle erfaringer og gjennomføre prosjekter.