Samisk kulturarv tilbakeføres - innvirkninger på lokalmuseum og samfunn i Altafjorden, Sápmi

Eva Dagny Johansen har en doktorgrad i museologi og disputerte med avhandlingen Samisk kulturarv tilbakeføres - innvirkninger på lokalmuseum og samfunn i Altafjorden, Sápmi


I denne avhandlingen undersøker jeg betydninga og virkninga av tilbakeføring av samisk kulturarv, og den rollen lokale museer kan ta eller ha i prosessen. Gjennom et utvalg gamle samiske gjenstander i det norske tilbakeføringsprosjektet Bååstede, til Alta Museum og lokalsamfunn i Alta, ser jeg på hvordan gamle samiske gjenstander (re)presenteres og forstås i lokalmuseet i dag, hvilke behov som møtes/ oppstår ved tilbakeføring av samisk kulturarv, nasjonalt og lokalt. Jeg diskuterer hvordan tilbakeføring kan bidra til ny forståelse og endring i museers praksis.

Museene i Norge skal være inkluderende og relevante institusjoner som formidler samfunnets mangfold og stemmer. Kulturhistorisk Museum og Norsk Folkemuseum samlet gjennom mer enn hundre år inn klær, redskaper, smykker og pynt og andre gjenstander, fra hverdagslivet i samiske lokalsamfunn til hovedstadens museumssamlinger. I 2012 undertegnet museene og Sametinget avtalen om tilbakeføring. Bååstede-avtalen er forankret i internasjonale konvensjoner om urfolks rett til forvaltning av egen kulturarv og idéen om tilbakeføring som ledd i forsoningsarbeid. Avtalen og prosessen har åpnet for en anledning til å revurdere museenes oppgaver og mål. Ved hjelp av teoretiske perspektiver knyttet til kolonialisme og postkolonialisme, diskuterer jeg museenes rolle, hvordan museene både har spilt en rolle i disse prosessene og blitt endret som en del av dem.

Jeg undersøker ulike kontekster gjenstandene er tilbakeført til, i museet og i møte med lokalbefolkningen. Jeg analyserer relasjoner mellom gjenstander og personer, gjennom møter på museet, i lokale fortellinger og samtidas offentlige debatter, samt i en utstilling som jeg kuraterte ved Alta Museum, sentrert rundt gjenstandene og i samarbeid med samiske ressurspersoner i lokalsamfunnet. Målet er å vise hvordan lokale behov og verdier kan være en del av og påvirke produksjon, forvaltning og formidling av samisk kulturarv i museum.

Gjennom studie av prosesser i arbeidsgruppe for utstilling om sjøsamisk kultur, blir det synlig hvordan kulturarv produseres og vedlikeholdes innenfor ulike verdiregimer, og gir nye refleksjoner, vurderinger og valg som påvirker samiske identiteter og fremtidige handlinger i forhold til samisk kulturarv. Refleksivitet og kritisk perspektiv på tilbakeføring av samiske samlinger kan bidra til å synliggjøre nye roller for museer i det 21. århundre, i Norge og utover landegrensene.

Du kan bestille avhandlingen hos Eva Dagny Johansen (e-post: evjo@altamuseum.no)