UNESCO

UNESCO er en internasjonal organisasjon som jobber for fred gjennom utdanning, opplysning og kommunikasjon på tvers av landegrenser.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) er en underorganisasjon til FN. De har som oppgave å koordinere internasjonalt samarbeid vedrørende utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Organisasjonen ble offisielt konstituert etter at 20 land hadde ratifisert konstitueringen, den 4 november 1946. Det ble bestemt at den nye organisasjonen - UNESCO - skulle underbygge den intellektuelle og moralske solidariteten som ligger i mennesket. Ved å skape et slik rammeverk vil man på sikt i større grad være skikket til å forhindre en ny verdenskrig. UNESCOs mål er å bidra til å skape fred, bekjempe fattigdom og å skape forståelse og samarbeid mellom mennesker på tvers av landegrenser. Arbeidet består i stor grad av å finansiere ulike programmer innenfor utdanning, naturvitenskap, humaniora, kultur, og kommunikasjon og informasjon. Listen over konkrete- og finansierte tiltak er lang, og inkluderer ulike publikasjoner, prosjekter og hendelser. Satsningsområdene spriker i tematikk og omfang fra «Afrika» og «Likestilling mellom kjønnene» til «Urfolk» og «Ungdom».

Av de mer kjente tiltakene UNESCO står bak er «Verdensarvlista», en liste med unike steder i verden som har internasjonal betydning, og som verden ikke har råd til å miste. Listen ble vedtatt i 1978 og består pr. 2019 av 1092 steder med enten naturlig, kulturell, eller både naturlig og kulturell betydning.

I Norge har UNESCO-kommisjonen, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, rolle som bindeledd mellom myndighetene og det sivile samfunn.