Arkivinnholdet

Her kan du lese mer om innholdet i arkivet, hvordan det er organisert, og hvilke begrensinger som finnes for offentlig tilgjengelighet.

Innsamling og arkivering

Å samle og registrere all dokumentasjon som angår Bergkunsten i Alta er en stor og ambisiøs oppgave som krever tid. Ofte tar det mye lengre tid enn vi helst skulle ønsket. Det meste av bergkunsten i Alta ble oppdaget på 1970-tallet, utenom hellemaleriene i Transfarelv som har vært kjent også lengre tilbake i tid. Den totale mengden bergkunstdokumentasjon, forvaltningsdokumenter, vitenskapelige publiseringer, mediesaker og annet som har blitt framstilt av både forvaltningsorganer og andre aktører siden den gang er fortsatt ikke fullstendig kartlagt. Det historiske innholdet i arkivet er altså langt fra komplett. Samtidig produseres det hvert år mer og mer materiale som er relevant for Bergkunstarkivet. Derfor er Bergkunstarkivet også et levende arkiv hvor det hele tiden tilføres nytt materiale. Per april 2017 inneholdt det digitale arkivet over 18 000 ferdig registrerte filer, hvorav billedlig bergkunstdokumentasjon og særlig fotografier utgjorde en overveldende andel. Bildematerialet vil nok alltid dominere arkivinnholdet men over tid vil sannsynligvis mengden tekstdokumenter øke.

Begrensninger i offentlighet

Store deler av Bergkunstarkivets innhold er åpent tilgjengelig på internett, men ikke alt. Det er flere årsaker til at enkelte dokument ikke ligger åpent tilgjengelig. For dokumenter som regnes som åndsverk produsert av andre, vil det som regel være på grunn av at Alta Museum ikke har de nødvendige rettigheter til å publisere disse fritt på nett. Det kan også være dokumenter med opplysninger som i henhold til forskrift til offentlighetsloven ikke kan legges ut på internett. Generelt legger vi heller ikke åpent ut dokumenter som inneholder opplysninger om privatpersoner. Om du ønsker mer innsyn i Bergkunsten i Alta enn det arkivet gir kan du henvende deg til Alta Museum eller øvrige instanser i kulturminneforvaltningen som Troms og Finnmark fylkeskommune og Riksantikvaren. 

Organisering av arkivinnholdet

Bergkunstarkivets innhold er organisert etter flere ulike tema. De mest sentrale temaene er tilgjengelige som emneordsmenyer for søk i arkivapplikasjonen. Samtidig er det slik at ikke alle tema er like relevant for alle filer i arkivet. Dokumentmenyen inneholder kategorier for de ulike typene dokumenter som finnes i arkivet. For eksempel finnes det flere ulike kategorier for foto som er registrert i arkivet. Bergkunstfeltmenyen viser til hvilke bergkunststeder i Alta som innholdet i arkivet kan knyttes til. Bergkunstfeltene i Alta er som regel også delt inn i større bergkunstlokaliteter og geografiske områder. Tekstdokumenter i arkivet vil ofte ikke omhandle noe spesifikt bergkunstfelt men heller en større lokalitet eller område generelt. I tillegg forekommer det dokumenter i arkivet der innholdet ikke er tilknyttet noe spesifikt bergkunstfelt, -lokalitet eller område. Figurmenyen er i all hovedsak tilknyttet den billedlige bergkunstdokumentasjonen. Kategoriene her brukes for å sortere bildemateriale ettersom hvilke typer bergkunstfigurer som er avbildet. De aller mest detaljerte figurkategoriene brukes først og fremst på nærbilder.