Arkivinnholdet

Her kan du lese mer om innholdet i arkivet, hvordan det er organisert, og hvilke begrensinger som finnes for offentlig tilgjengelighet.

Innsamling og arkivering

Å samle og registrere all dokumentasjon som angår Bergkunsten i Alta er en stor og ambisiøs oppgave som krever tid. Ofte tar det mye lengre tid enn vi helst skulle ønsket. Det meste av bergkunsten i Alta ble oppdaget på 1970-tallet, utenom hellemaleriene i Transfarelv som har vært kjent også lengre tilbake i tid. Den totale mengden bergkunstdokumentasjon, forvaltningsdokumenter, vitenskapelige publiseringer, mediesaker og annet som har blitt framstilt av både forvaltningsorganer og andre aktører siden den gang er fortsatt ikke fullstendig kartlagt. Samtidig produseres det hvert år mer og mer materiale som er relevant for Bergkunstarkivet. Derfor er Bergkunstarkivet også et levende arkiv hvor det hele tiden tilføres nytt materiale. Per februar 2023 inneholdt det digitale arkivet over 22 000 ferdig registrerte filer. Billedlig bergkunstdokumentasjon og særlig fotografier vil alltid utgjøre en overveldende andel, da dette er arkivets hovedfunksjon.

Begrensninger i offentlighet

Store deler av Bergkunstarkivets innhold er åpent tilgjengelig på internett, men ikke alt. Det er flere årsaker til at enkelte dokument ikke ligger åpent tilgjengelig, for eksempel åndsverk produsert av andre, eller opplysninger om privatpersoner. Om du ønsker mer innsyn i Bergkunsten i Alta enn det arkivet gir kan du henvende deg til Alta Museum eller øvrige instanser i kulturminneforvaltningen som Troms og Finnmark fylkeskommune og Riksantikvaren.

Organisering av arkivinnholdet

Bergkunstarkivets innhold er organisert etter flere ulike tema. De mest sentrale temaene er tilgjengelige som emneordsmenyer for søk i arkivapplikasjonen. Samtidig er det slik at ikke alle tema er like relevant for alle filer i arkivet. Bergkunstfeltmenyen viser til hvilke bergkunststeder i Alta som innholdet i arkivet kan knyttes til. Bergkunstfeltene i Alta er som regel også delt inn i større bergkunstlokaliteter og geografiske områder. Dokumentmenyen inneholder kategorier for de ulike typene dokumenter som finnes i arkivet. For eksempel finnes det flere ulike kategorier for foto som er registrert i arkivet. Figurmenyen brukes for å sortere bildemateriale ettersom hvilke typer bergkunstfigurer som er avbildet. De aller mest detaljerte figurkategoriene brukes først og fremst på nærbilder.