Kveite

Fiskefigur som tolkes som kveite.

Kveitefiske Foto: Heidi Johansen